lten

Vykdomos programos:

Lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa;

 Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;

 Kalbos ugdymo veiklos programa (parengta logopedo);

  Neformaliojo vaikų švietimo: 1. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa; 2. Kūno kultūros programa; 3.  Meninio ugdymo programa"Kurdamas auginu save"; 4.Stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa "Pažinimo kelias".
Tarptautinė programa „Zipio draugai“;
  Dalyvaujame Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos  mokymo projekte ir įgyvendiname programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ su  priešmokyklinių grupių vaikais.