lten

Svetainės tvarkymo darbo grupės sudėtis:

Pirmininkė - direktorė Laura Vaitkienė.
Pavaduotoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.
Nariai: specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė,
             raštinės administratorė Gražina Jonauskienė.

Valdymo struktūra (spausti čia)

Formalių ir neformalių savivaldos institucujų sąveika (spausti čia)

Savivaldos institucijos:

DARBO  TARYBA  - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Ineta Mačiulaitienė - pirmininkė
Rima Gricanova - sekretorė
Virginija Kabula - narė

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Vilma Einikienė - pirmininkė
Gražina Jonauskienė - sekretorė
Lina Patkaukienė - narė
Loreta Piežienė - narė
Sandra Čiužienė - tėvų atstovė
Ernesta Jankausė - tėvų atstovė

Mokyklos mokytojų taryba - lopšelio-darželio "Giliukas" savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, masažuotojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkė -

Nariai - mokyklos pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokyklos tėvų taryba 

Tėvų tarybos  pirmininkas - Robertina Janušauskienė

Tėvų  tarybos  pirmininko pavaduotojas - Linas Jasaitis

Tėvų  tarybos  nariai: 

1. Giedrius Zaveckas („Boružėlių“ gr.)
2. Sigita Žutautienė („Meškučių“ gr.)
3. Sonata Chmieliauskienė („Nykštukų“ gr.)
4. Ernesta Jankauskė („Šimtakojų“ gr.)
5. Šarūnas Varnas („Boružėlių" gr.)
6.Jurgita Eidėjienė („Viščiukų“ gr. )
7. Raimundas Janušauskas („Varpelių“ gr.)
8. Dovilė Semaškienė („Smalsučių" gr.)
9. Robertina Janušauskienė („Pelėdžiukų" gr.)
10. Audrius Pudžemis („Žuvyčių" gr.)

 Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė
Nariai:
direktorė
logopedė I. Kasputytė
mokytoja L. Laurinaitienė
mokytoja R. Užpalienė 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas R. Jefimova

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACIJOS KOMISIJA:

1. Komisijos pirmininkė - Aida Gedrimienė, lopšelio-darželio "Giliukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2. Komisijos nariai:

Vilma Vilkienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;
Lina Patkaukienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;
Ramunė Zavtrikovienė - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamentom Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – direktoriaus pavaduotoja Eugenija Čekienė

GAUTOS  PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

Pirmininkas - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė

Nariai:

Specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė
Direktoriaus pavaduotoja  Eugenija Čekienė
Sandelininkė Valentina Urbaitienė
Masažuotoja Rima Žilinskienė