lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Savivaldos institucijos

DARBO  TARYBA  - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Ineta Mačiulaitienė - pirmininkė
Rima Gricanova - sekretorė
Virginija Kabula - narė 

 

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Ingrida Butkienė - pirmininkė
Gražina Jonauskienė - sekretorė
Vaida Vaičiulėnienė - narė
Danutė Dolguševa - narė
 

ĮSTAIGOS TĖVŲ TARYBA

Pirmininkė - Robertina Janušauskienė
Pavaduotojas - Linas Jasaitis
Robertina Janušauskienė ("Varpelių" gr.)
Linas Jasaitis ("Bitutčių" gr.)
Inga Zid ("Meškučių" gr.)
Inga Adomaitienė ("Nykštukų" gr.)
Ernesta Jankauskė ("Pelėdžiukų" gr.)
Reda Morkvėnienė ("Boružėlių" gr.)
Alvita Skarienė ("Smalsučių" gr.)
Andrius Repečka ("Šimtakojų" gr.)
Jurgita Suzdaleva ("Žuvyčių" gr.)
Arūnas Balčiūnas ("Viščiukų" gr.)

 

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė
Pavaduotoja – logopedė Ingrida Kasputytė
Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Butkienė
Nariai:
direktorė Laura Vaitkienė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Užpalienė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Laurinaitienė
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Jefimova

Atestacijos komisija – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Klaipėdos lopįelio-darželiuo "Giliukas" atestacijos komisija:
Komisijos pirmininkė - Aida Gedrimienė, lopšelio-darželio "Giliukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos nariai:
Vilma Vilkienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
Lina Patkaukienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
Ramunė Zavtrikovienė - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

.