lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

 

 

 

    MŪSŲ ŠŪKIS:

 "Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas"(Šatrijos Ragana)

    Trumpa istorija.

•  vaikų lopšelis-darželis Nr.53 įkurtas 1974 metais, buvo skirtas vaikams su aprimstančiomis tuberkuliozės formomis.
• Po 10 metų lopšelis-darželis reorganizuotas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis.
• 1993 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis ,,Giliukas".
• 2007 metais gaisras sustabdė įstaigos veiklą.
• 2008 metais po remonto atnaujinta įstaiga pradėjo veiklą.

2012 metais įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšelis-darželis "Giliukas".

 ( Specializuotas)  Skirtas vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis

    Apie mus.

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas" yra neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui, paskirtis -specializuota įstaiga, vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis. Įgyvendinamas "Vaikų sveikatos priežiūros planas", reabilitacinės priemonės: kinezioterapija ir fizioterapija, masažai Sveikatos reabilitaciją atlieka medicinos specialistai, masaruotojas. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių. Lopšelio-darželio „Giliukas" ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinio pagrindą sudaro vaiko bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, siekiant vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos galimybių ugdymo(si) procese. Vykdomos neformaliojo ugdymo programos: "Sveikos gyvensenos ugdymo"ir "Kūno kultūros ugdymo".„Giliuko" mokytojai, įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, žingeidūs, atviri naujovėms, ieškantys efektyvių darbo formų, gerinantys pedagoginio proceso kokybę, įgyvendinantys ilgalaikius sveikatingumo, ekologinį, kalbos, meninį, muzikinį, teatrinės veiklos, pilietinio ugdymo projektus, temines – kūrybines savaites, gebantys skleisti pozityviąją darbo patirtį , vedantys autorinius seminarus mieste. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams. Veikia 10 grupių. Iš jų 2 lopšelio,6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo modelis – 12 val.( Vaikų priežiūros paslauga) ir 10,5 val. Ugdomosios veiklos prioritetai: vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatos stiprinimas, ekologinis, pilietinis, ugdymas, meninė vaikų saviraiška. Įstaigoje suburtas vaikų vokalinis ansamblis „Šypsenėlė". Papildomas ugdymas : teatrinis , choreografija,  sportinis: krepšis, karate, anglų kalba. Įrengti: Ugdymo (si) saugaus eismo ugdymo, deguonies kokteilių, vaistažolių arbatos kambariai, muzikos ir kūno kultūros salės, masažo , fizioterapijos kabinetai. Veiklos paskirtis - padėti šeimai, ugdyti vaiką, tenkinti tėvų lūkesčius ir poreikius: saugoti ir stiprinti vaikų, dažnai sergančių kvėpavimo takų ligomis, sveikatą, siekti darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo tėvų  su pedagogais, užtikrinant vaikų ugdytinų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių įgijimą. „Giliukas"-ugdymo įstaiga esanti arti Baltijos jūros. Tenkinant poreikį pažinti artimiausią aplinką, vaikams sudaromos sąlygos susipažinti su: Girulių mišku, kopomis, paplūdimiu, geležinkelio stotimi, traukiniais, radijo ir televizijos bokštu, kempingu. Pušynų oras gydo vaikus, dažnai sergančius kvėpavimo takų ligomis.