lten

Įstaigos veiklos įsivertinimo "Plačiojo" audito 2018 m. ataskaita (skaityti)

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2018 metų veiklos ataskaita (skaityti)

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2017 metų veiklos ataskaita (skaityti)

Planavimo dokumentai:

 Įstaigos strateginis planas 2019-2020 m..

  Klaipėdos l-d "Giliukas" 2017 m. vaikų sveikatos priežiūros planas.

  Klaipėdos l-d "Giliukas" 2018 m. veiklos planas.

Kiti dokumentai:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (skaityti)

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (skaityti)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (skaityti)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka (skaityti)

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai (skaityti)

Darbo apmokėjimo sistema (skaityti)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarka (skaityti)

Darbuotojų skatinimo bei pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka (skaityti)

Informacinių ir komunikacinių technologijų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (skaityti)

Įstaigos darbo ir  vidaus tvarkos taisyklės (skaityti)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017m.m. (skaityti)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  • 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“;

Mokymo sutartys:

Ikimokyklinio ugdymo sutartis (skaityti)

Priešmokyklinio ugdymo sutartis (skaityti)