lten

herbas     Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas"
Telefonas (8 46) 49 00 95; mob. tel. 8 684 75616
Adresas: Turistų g. 30, LT-92281 Klaipėda
El. p. info@klaipedosgiliukas.lt                     
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Įstaigos kodas 190434894
Administracijos darbo laikas:
I–V nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir
nuo 12.30 val. iki 16.30 val.

Misija - išugdyti vaikus sveikus, pasitikinčius savimi, pasiruošusius eiti į mokyklą. Siekti ugdymo programų įvairovės, užtikrinti socialinį vaikų saugumą, gerinti jų sveikatą, tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, gerinti įstaigos ugdymo ir darbo sąlygas, tobulinti įstaigos veiklos, ugdymo ir paslaugų kokybę.

Vizija - Lopšelis-darželis „Giliukas" yra moderni, šiuolaikiška, atitinkanti Europos standartus, aukšto lygio vaikų sveikatos ir ugdymo ikimokyklinė įstaiga, kurioje laimingi visi.

Vertybės - Aiškūs prioritetai ir strateginiai tikslai. Kvalifikuotas, motyvuotas, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas. Glaudūs kontaktai su tėvais, globėjais. Geras kolektyvo mikroklimatas. Aktyvi savivalda. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Kokybiškos, nemokamos  reabilitacinio gydymo procedūros. Šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti ugdomoji aplinka. Nuostabi rekreacinė įstaigos gamtinė aplinka- Girulių parkas.

Tikslai:

1. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius;
2. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
3. Padėti vaikui suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą, bei tautinį asmens pilietiškumo suvokimą;
4. Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, paruošti vaikus mokyklai;
5. Sustiprinti sveikatą vaikams dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis;
6. Išmokyti vaikus, mokytojus ir tėvus saugoti, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą, pasirinkti tinkamą gyvenseną, formuoti teigiamą nuostatą sveikam gyvenimo būdui.

Uždaviniai:

1. Suformuoti ir įgyvendinti vaiko ugdymo turinį, atliepiantį pagrindinius Lietuvos Respublikos švietimo sistemos principus (lygių galimybių, veiksmingumo, tęstinumo) bei ugdymo principus (humaniškumo, demokratiškumo, tautiškumo), Klaipėdos regiono švietimo nuostatas, individualius lopšelio-darželio tikslus, programas, planus, paisyti vaikų bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės;
2. Laiduoti valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę, vadovautis demokratinėmis vadybos priemonėmis, vykdyti įstaigos veiklos stebėseną, planavimą, įgaliojimą, atsakomybės paskirstymą bei priežiūrą;
3 .Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (-si), įgyvendinti patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padėti šeimai, garantuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo lankstumą, variantiškumą;
4. Atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės nustatytus prioritetus, bendruomenės poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes rengti ir įgyvendinti įstaigos individualias programas;
5. Užtikrinati mokymo sutarties sudarymą bei sutartų įsipareigojimų vykdymą;
6. Sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį, socialinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
7. Teikti reabilitacines paslaugas vaikams, dažnai sergantiems kvėpavimo takų ligomis;
8. Vykdyti įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą (vidaus auditą), siekiant tobulinti įstaigos veiklą, gerinti organizacijos kultūrą;
9. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti įstaigos valdyme, priimant demokratinius sprendimus;
10. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, pozityviosios patirties sklaidą, kvalifikacijos programų vykdymą, teikti konsultacinę pagalbą bendruomenei;
11. Nuolat informuoti tėvus (globėjus), bendruomenę apie lopšelio-darželio veiklą;